Skip to content

Lite kommentarer om senaste nämndsmötet med miljö- och räddningsnämnden

april 11, 2011

Då jag blivit ordförande i Miljö- och räddningsnämnden borde det ju verkligen höra till att jag bloggar lite om de ärenden vi beslutat där. Det har jag inte gjort, bättring krävs. Nedan berättar jag lite om de ärenden vi hanterade vid senaste nämndsmötet.

Vi har fått en ny ledamot, Göran Sandberg (s) ersätter Kent Johanson (s)

Ansökan om överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken

Vi vill överta tillsynen av Södra Cell Värö och Södra Cell AB samt Lahall kraftstation, Svenska kraftnäts Gasturbiner AB. Det vill vi göra eftersom vi anser att vi har stora möjligheter att bedriva en effektiv tillsyn på de två anläggningarna. Dessutom är det till Miljö- och hälsoskyddskontoret som man som kommuninnevånare ringer till om man har synpunkter på dessa verksamheter.

 

Rapport 2-2011 Tillsynsprojekt på kosmetiska och hygieniska produkter 2010

Glädjande visar rapporten att inga av de kontrollerade produkterna innehöll några förbjudna ämnen. Målet med projektet är att kommuninnevånarna säkert ska kunna köpa kosmetiska och hygieniska produkter i Varberg samt att göra de som saluför sådana produkter medvetna om att de har ett ansvar för att utföra leveranskontroll på de produkter som tas in.  Det handlar om att se sitt eget ansvar och att inte blint lita på sin grossist, försäljare eller den kedja som affären tillhör. Givetvis kan det vara svårt men det är viktigt att verksamhetsutövaren blir medveten om de krav de kan ställa och att de kan skicka tillbaka produkter som är felaktigt märkta. Det är läkemedelsverkets föreskrifter som talar om hur produkterna ska märkas. Enligt Miljöbalken 2:2 har verksamhetsutövare en skyldighet att uppfylla kunskapskravet om hur produkterna ska märkas för att undvika olägenhet för människors hälsa.

 

Rapport 3-2011. Tillsyn på kosmetiska och hygieniska produkter 2010, en uppföljning av 2007 års projekt på hälsoenheten.

Vad rapporten visar är väl egentligen att man inte till 100 % kan lita på sin leverantör i alla lägen. Jag förstår att man förlitar sig på sin grossist eller försäljare att de kontrollerar hårvårdsprodukterna innan de säljs till en enskild frisör och man tycker väl att man borde kunna göra det men det kan vara bra att bli påmind om att som frisör själv vara uppmärksam. Syftet med tillsynen var att informera frisörerna om hur de själva kan se om produkterna är korrekt märkta och om otillåtna ämnen finns i produkterna. Även om man under projektet hittade förbjudna ämnen i två produkter känner jag mig personligen inte orolig för att besöka frisören. Att majoriteten av ”ganska allvarliga märkningsfel” handlade om att varningstexten och hur man använde produkten var på engelska speglar den ökade globaliseringen men man ska inte ta för givet att alla kan engelska. De produkter som är avsedda för den svenska marknaden ska ha svensk varningstext. Det är läkemedelsverkets föreskrifter som talar om hur produkterna ska märkas. Enligt Miljöbalken 2:2 har verksamhetsutövare en skyldighet att uppfylla kunskapskravet om hur produkterna ska märkas för att undvika olägenhet för människors hälsa.

 

Rapport 4-2010 Tillsyn på Frisörer 2010

Vi kan i Varberg känna oss trygga med att hygienrutinerna hos frisörer är mycket goda när det gäller rengöring av de verktyg som används. Syftet med tillsynen var att kontrollera så att inga olägenheter uppkommer mot frisörernas kunder genom bland annat dåliga hygienrutiner. Syftet var också att informera om de ändrade villkor som trädde i kraft den 1 jan 2010 för verksamheter med farligt avfall, dessa ändrade villkor handlade om att VIVAB och återvinningscentralerna inte längre tar emot farligt avfall från verksamheter om det inte är så att det farliga avfallet faller under producentansvaret. Stena metall har en tjänst för att ta hand om sådant avfall. Det andra syftet var som i ovanstående rapporter kontroll av märkning av kosmetiska och hygieniska produkter och vilket ansvar verksamheten vad det gäller leveranskontroll.

 

Rapport 5-2011 Sammanställning av informationsmöten om egenkontroll och HACCP med livsmedelspersonal från kost och städenheten i Varbergs kommun, februari och mars 2011

Miljö- och hälsoskyddskontoret har genomfört informationsmöten för Kost- och städenhetens livsmedelspersonal om egenkontroll och HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points eller på svenska faroanalys och kritiska styrpunkter). Informationsträffar kan vara ett bra och effektivt sätt att sprida information på, det är angeläget att man kan föra en öppen dialog. Rådgivning och information ingår i vår verksamhet även om det alltid är viktigt att hålla sig inom vårt område. Vi ska inte vara konsulter, det fungerar inte eftersom vi samtidigt genomför kontroller.

 

Yttrande över ansökan om tillstånd enl. miljöbalken för täkt av berg- och grus

Varbergs kommun ska yttra sig till länsstyrelsen över ansökan. Vi ska alltså inte ta själva beslutet om tillstånd. Det är viktigt att göra ett ordentligt yttrande vilket innebär att det är ett ganska långt yttrande som vi lämnar över. Vi tar upp att det inkommit klagomål från de boende både vad det gäller damning och buller. Vi anser därför att det är viktigt med villkor som minskar störningarna meddelas i tillståndet. Villkor behöver även finnas för att förebygga och motverka damning, även damning från transporter. När bolaget ansökte om verksamheten angav man under ”Förväntad miljöpåverkan” att man skulle använda inkapslade transportband på den mobila krossanläggningen, detta används inte idag. Bevattning och dimstrålemunstycken för bevattning av transportband är också åtgärder som nämnts. Miljö- och räddningsnämnden anser att detta är lämpliga åtgärder som bolaget bör använda. Bullerpåverkan bör kontinuerligt följas upp.  Grannar har uttryckt oro över skador på huset. Miljö- och räddningsnämnden anser att villkor ska finnas för att göra förbättringar vid planerade sprängningar för att minska obehag. Det kan vara lämpligt att besiktiga husen i närområdet med jämna intervall för att bevaka utvecklingen. Hänsyn ska tas till naturvärden och den biologiska mångfalden vid täkten både under brytning och i samband med efterbehandling vilket ska ske kontinuerligt i täkten. Efterbehandling är sådant som Miljö- och räddningsnämnden anser med fördel kan regleras ytterligare i tillståndet. Nämnden anser vidare att täkttillståndet i huvudsak ska följa villkoren i det gamla tillståndet alternativt skärpas.

 

 

Annonser
No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: